Evas yttrande

22.10.2015 22:46

Berört område Skogsbygden/Västgöta fjällar,(som är av riksintresse för naturvård NRO 15038)  har i medsänt tidningsurklipp, helt korrekt av Bollebygds kommun beskrivits som ett av Bollebygds kommuns tysta opåverkade områden. Man påstår sig här vara oroliga och att man vill bevara detta tysta opåverkade område. Vad vi inte kan förstå är hur placeringen av en vindkraftspark mitt i detta område skall kunna rädda områdets helhetsvärde i fråga om natur, landskapsbild och det upplevda opåverkade. Hur kan det skydda nyckelbiotopen, fornlämningen eller tystnaden? Vid möte med dåvarande miljöchef Ann-Charlotte Lind och miljöinspektör Ulla Henskog angående detta, sa miljöinspektör Ulla Henskog att hon och en kollega kört från Bollebygd med sin bil för att hitta lämplig plats för en vindkraftsetablering, när dom kommit till Töllsjö sa dom till varandra att där var det så vackert så där passar det inte med några vindkraftverk, vi frågade då om det inte var vackert här hos oss? Det vet jag inte svarade miljöinspektör Ulla Henskog, vi vände i Töllsjö??!

År 2010 gjorde Göteborgs ornitologiska förening på uppdrag av Bollebygds kommun, en kartering över fågelsträck i kommunen, området som nu riskerar bli bebyggt med 8 stycken 192 meter höga vindkraftverk är i ett av de fågelsträck som föreningen ritade in. Detta påpekades av oss på samma möte som nämnts ovan, miljöinspektör Ulla Henskog sa då att lite svinn får man räkna med. Vi kan förstå att en del fåglar stryker med när det gäller vindkraft, men inte behöver man i ett land som Sverige med stora tomma arealer välja att placera dom i ett känt fågelsträck?

Gamesa har enligt sin MKB anlitat Ecocom för inventering av området, några synpunkter om detta.

·         Man har helt förringat riskerna vad gäller skador/utebliven kalkning i våtmarksområdet.

Våtmarksområdets avrinningsflöde som  genom Nolån ger dricksvatten åt tusentals människor. Nolån omfattas av yt och grundvattenskyddsnorm, högsta naturvärde!

Vattenmyndigheten säger såhär- Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Alla grund och ytvattentäkter som försörjer fler än 50 personer alternativt levererar mer än 10 m3/dygn skall skyddas.

·         Fladdermusinventering i köket?

Sven Johansson i Hedared kommer hem och hittar en grej hängande i sitt äppelträd, han vet inte vad det är men tar in den i sitt kök. En dag ser Sven Johansson mystiska figurer i trädgården, han frågar vad dom vill och dom säger då att dom satt upp en fladdermusräknare i äppleträdet. Jaha det var en sådan, den har jag tagit in i mitt kök, men här finns inga fladdermöss, dom finns där borta sa Sven och pekade, nej dit bort orkar vi inte gå svarade de honom, fick sin apparat och gick till sin bil.

·         Fågelinventering.

Hur man gjort sin fågelinventering vet vi inte, klart är dock att den missat mycket!

Inom området finns flertalet rödlistade och fridlysta fåglar, varav flera även häckar inom planerat område.

Om  Tjäder säger Ecocom att man endast funnit en enda tjäderlekplats, som dessutom var utanför planerat område och innehöll 2-3 tuppar.Tilläggas kan att man även lyckats placera denna enda lekplats fel i Gamesas MKB.

Göteborgs ornitologiska förening fann vid sin inventering att denna spelplats innehöll minst 5- 8 tuppar, Ecocoms uppskattning är således grovt felaktig.

Göteborgs Ornitologiska förening hittade även en tjäderlekplats med flertalet spelplatser inom det planerade vindbruksområdet. Medsänder Göteborgs Ornitologiska förenings yttrande, med karta.

·         Hasselmöss.

Det finns Hasselmöss inom området enligt Ecocom, det stämmer och den är fridlyst.

 

PS. Både bin och maskar brukar rata områden med vindkraftverk, hur påverkar detta den mycket känsliga vegetationen inom det närliggande natura 2000 området? Vindkraftverk drar också ned betydligt kallare luft till marken, hur klarar den känsliga vegetationen detta?  DS.

MVH Eva Eriksson Westgöta fjällar.