Pias andra yttrande

22.10.2015 22:28

Yttrande angående planerad vindkraftspark Hedared,Töllsjö-slätthult

 

Att Bollebygds kommun givit positivt besked angående planerad vindkraftspark Hedared, Töllsjö-Slätthult är helt emot vad som skrivs i ÖP 02. VINDBRUK.

 

Landskapet i Bollebygd.

En särskild landskapsanalys av Bollebygds kommun har genomförts av Rådhuset Arkitekter AB i Uddevalla. Analysen har skett i två steg genom en inledande översiktlig analys av landskapet i kommunen och en detaljerad studie av delområden i kommunen. Resultatet av analysen redovisas följande.

 

Översiktlig landskapsanalys.

Den översiktliga landskapsanalysen för hela kommunens yta gjordes med en värdering av landskapets karaktärsdrag samt bedömning av landskapets känslighet och möjligheter för etablering av vindkraftverk. Genom kartstudier, flygbildstolkning och fältbesök beskrivs och analyseras landskapet utifrån följande faktorer: skala, struktur, komplexitet, rumslighet, öppenhet-slutenhet, karaktärselement samt riktning. En översiktlig bedömning i en tregradig skala gjordes av landskapets visuella tålighet för vindkraftsanläggningar. Resultatet var en indelning av kommunen i 15 olika landskapstyper. Varje landskapstyp värderades sedan efter dess visuella tålighet för vindkraftverk:
1. Relativt hög visuell tålighet.
2. Måttlig visuell tålighet.
3. Relativt låg visuell tålighet.


Bedömningarna i analysen är enligt följande:

Töllsjö, skogslandskap.

Skogslandskapet har områdesvis en opåverkad karaktär som är känsligt för nya inslag som vägar och vindkraftverk, genom att skogen öppnar sig runt sjöar, mossar eller inängor kan vindkraftverk bli dominanta och bör undvikas när naturen i övrigt upplevs som relativt orörd. Landskapet bedöms vara känsligt som helhet. Det har en relativt låg visuell tålighet mot vindkraftsanläggningar.

Gantarås.

Odlingslandskapet är ålderdomligt och känsligt för morderna, storskaliga inslag som vindkraftverk. Karaktären skulle förändras vid en utbyggnad i området. Det bedöms ha en relativt låg visuell tålighet mot nya storskaliga inslag som vindkraftsanläggningar.

Skogsbygden-Gantarås.

Området utgörs av ett skogs-, bergs-och våtmarkslandskap. Mitt i området ligger Gantarås vilket är ett höglänt och varierat odlingslandskap med ett stort inslag av betesmarker. Området har även stora naturvärden och i området finns kommunens enda Natura 2000-område.

 

Motivering

Vindbruk inom detta område bedöms inte som lämpligt med följande motiveringar:

Området är utpekat som stort opåverkat område enligt ÖP 02.I ÖP 02 finns tre utpekade stora opåverkade områden i kommunen. Om området i södra delen av kommunen förlorar sitt värde vid genomförande av Götalandsbanan är det av stor vikt att värna om och bevara de två kvarvarande.

Stora naturvärden finns identifierade inom området enligt ÖP 02 och förslag till Naturvårdsplan. Större delen av området ingår även i riksintresse för naturvården och ingår i det storskaliga skogsområdet Skogsbygden. Inom området finns även kommunens enda Natura 2000-område.

Våtmarker med höga naturvärden är rikligt förekommande inom området. Våtmarker innebär ofta att de geotekniska förhållandena är undermåliga och att stora ingrepp kan komma att krävas för byggande av vägar vid vindkrafsetableringar, detta bedöms ej lämpligt i detta område.

Kulturmiljövärden finns runt Gantarås enligt ÖP 02.

Det öppna odlingslandskapets värde betonas i ÖP 02. Särskilt anges att bebyggelse och andra verksamheter i dessa områden ska underordnas odlingslandskapets bevarandevärden. Vindkraftsanläggningar bedöms inte vara kompitabla med detta värde.

Landskapsanalysen visar att både det ålderdomliga odlingslandskapet och skogslandskapet i området har en låg visuell tålighet mot nya storskaliga inslag som vindkraftverk utgör. Främst på grund av att vindkraftverk kan bli dominanta i områdets annars upplevda orördhet.

Bifogar karta (Nr. 1) på denna analys, det aktuella området är inringat samt projektområdet är utsatt. Vill även hänvisa till alla sankmarker, även svårframkomliga inom projektområdet.

Det finns flera våtmarker, mossar, sjöar, tjärn, större och mindre flöden inom projektområdet såsom: Aborramosse, Långemossen, Stora Kringelmossen, Timmermossen, Fiskatjärn, Stora Blåtjärn, Västra Valsjön, Abborrasjö, Nolån, Forsabäcken och Gantaråsbäcken. Detta område saknar utredning.

Abborrasjö som ingår i Rolfsåns huvudavrinningsområde.

Nolån innehar ett högt naturvärde och omfattas av miljökvalitetsnorm för yt-och grundvatten, Nolån är indirekt vattentäkt för Bollebygds tätort.

Bifogar karta (Nr. 2) över våtmarker, mossar, sjöar, tjärn och flöden. Rödmarkerade områden är kalkningsområden, vilka saknar utredning.

Bifogar karta (Nr. 3) där vindkraftverk och projektområdet är utsatt i området.


Pia Greisen, Westgöta fjällar