Pias yttrande

22.10.2015 22:37
Människors hälsa att bo intill vindkraftverk! 
Det visas ingen hänsyn till människor och deras val att bo på landsbygden, när vindkraft planeras.  
Tydlig forskning visar på människors ohälsa att bo intill vindkraftverk såsom migrän, fibromyalgi, tinitus, yrsel och andra kroniska smärtsyndrom. I flera studier har man funnit att boende nära vindkraftverk ofta har allvarliga sömnstörningar, depressioner, ljudöverkänslighet, huvudvärk och ökad aktivering av automa nervsystemet. Förutom det hörbara ljudet som kan ge bullerskada och vara psykiskt störande, ger vindkraftverket även ett pulserande infraljud som påverkar innerörat och centrala nervsystemet, utan att orsaka själva hörseln. Infraljud är ljud med frekvenser under 20 Hz som inte uppfattas med normal hörsel. Detta ljud kan utbreda sig över mycket långa sträckor. Infraljudet från vindkraftverk är ett rytmiskt pulserande ljud vilket påverkar innerörat även om något ljud inte uppfattas av individen. Tryckvågorna forplantar sig till innerörats vätskefyllda hålrum och påverkar sinnescellerna i innerörats hörsel och balansdelar. (källa: Läkartidningen) 
Människan är en känslig varelse med många sinnen. Vi har dessutom nedärvda instinkter som ger nervinpulser vid olika stimuli som vi inte kan värja oss mot. Det är överlevnadsreflexer för att vi ska överleva. Just därför är det ingen slump att utryckningsfordon har blinkande ljus, för att påkalla uppmärksamhet. Så det högintensiva blinkande ljuset från vindkraftverk är en stressfaktor, detta handlar om milsvida ytor. Liknande reaktioner upplever vi av rörliga skuggor som träffar oss, såsom rotorbladens till synes långsamma rotationsrörelser drar till oss vår vaksamhet och stressfaktorer upplevs.  (källa:  Alefjälls Naturskyddsförening) 
Under vinterhalvåret mörknar det vid 16-tiden, då blir det högintensiva ljuset tydligt. 
Under sommarhalvåret blir monotona skuggreflexer tydliga.  
Flertalet erfarenheter talar för dessa fakta, både i Skephult och i Hyssna är boende i uppror över det enda verkets buller och klarar inte av att bo där. Många människor i Danmark har fått lämna sina hem p.g.a. ohälsa från vindkraftverk. 
  Hedared 151012 
I Hedared, Töllsjö-Slätthult planeras en vindkraftspark på 8 verk 192 meter höga, dessa stora verk kommer helt att dominera området både vad det gäller buller, infraljud, högintensivt blinkande ljus, stationärt högintensivt ljus (varning till luftfarten) och skuggor från rotorbladen. 
Flertalet fastigheter i området kommer få gränsöverstigande bullervärden, enligt mätningar gjorda med Windpro. 
Största majoriteten av människor i området har röstat NEJ till vindkraftsparken. Många har valt bort bekvämligheten i större städer/orter p.g.a. ohälsa såsom elallergi, fibromyalgi, ADHD, tinnitus o.s.v. För dessa människor blir vindkraftsparken en katastrof. 
Regeringen och Riksdagens miljömål i Västra Götaland: Miljöbalken, med dess övergripande bestämmelser och hänsynsregler ska tillämpas så att : Människors hälsa och miljö skyddas. 
Var går gränsen för mänskliga rättigheter angående påtvingad ohälsa? 
Ingen hänsyn visas för tamdjur/boskap i området. Flertalet djur har betydligt mer utvecklad hörsel än människan. Djur får enligt lag inte utsättas för onödigt lidande. 
Sverige är så pass glesbefolkat, så det finns betydligt lämpligare platser att exploatera vindkraftsparker på än att klämma in en gigantisk vindkraftspark mellan mindre orter och kringboende som tillsammans med sina barn valt ett liv på landsbygden, bort från storstadens buller och stress. 
Utöver detta omfattas hela området, inklusive platsen för den planerade vindkraftsindustrin av Ett Stort Opåverkat Område och innehas av ett unikt Djur-Natur och Kulturarv, så kallat Natura 2000, vilket på flertalet områden lyder under strikt EU-Direktiv och Svensk Lag, se tidigare inskickade yttranden.  
Pia Greisen, Westgöta fjällar