Kjells andra yttrande. MBK, iskast m.m.

22.10.2015 22:39

Gamesas MKB genomsyras av faktafel/lögner, här vill jag försöka belysa några av dem.

v  Vid ljud och skuggberäkningarna har man använt sig av ett verk som heter Gamesa G128-4500

I ljudberäkningarna har man använt två olika dB(A) nivåer 106,5 och 108,4 allt för att skapa illusionen att ljudkrav vid fastigheter möts.

Av utförda skuggberäkningar framgår att krav om skuggtider överskrids vid flertalet fastigheter (i vissa fall med 50%), trots att man mätt på ett verk med mindre rotordiameter (128m) än det man troligen kommer att använda (144m).

Klipp från MKB'n

Ett exempel på en tänkbar och lämplig modell för huvudalternativet är Gamesa G144-5MW-120mHH, med en installerad effekt om 5 MW, en navhöjd på 120 meter och en rotordiameter 144 meter (därav modellbeteckningen), vilket resulterar i en totalhöjd på 192 meter (från marken upp till rotorns högsta punkt).

I Gamesas MKB för vindkraftsprojektet Våssberg använder man också G144-5MW-120HH, men där används måttet 109,5dB(A). Vilket säkert är rätt värde, men här hos oss skulle det synas tydligt att gränsvärden inte kommer att kunna hållas, om man räknat med rätt verk och dB(A) värde.

Fakta

1.     För att erhålla full effekt på kvadratiskt placerade vindkraftverk krävs ett avstånd på minst 7 ggr turbindiametern, här i Töllsjö Hedareds projektet blir snitt avståndet endast 4,8 ggr turbindiametern. Varje procent man förtätar,  ger en energiupptagningsförlust på 0,25%.  4,8 ggr avstånd är 69% av krävda 7 ggr avstånd. Detta ger ekvationen 100% - 69% = 31%.  31x0.25 = 7.75. En förlust om 7.75% i energifångst uppstår därmed.

2.       När det gäller ljudnivå är kravet att fylla 40 dBA, varje verk har ett grundbuller på 109,5 dBA. Varje fördubbling av avståndet ger 6 dBA's minskning, vilket vid vårt hus = 750 meter bort ger 52 dBA. 52 dBA är 12 dBA mer än tillåtet. Gamesa säger att man skall lösa detta genom nedskruvning av effekten, varje 1 dBA nedskruvning ger minst 2,5% minskning av energiupptag, 12x2,5 = 30%.

3.       Uträkningar enligt gällande föreskrifter, angående skuggningar från verken visar att Gamesa överskrider de tidsramar som finns med 50% på vissa fastigheter (trots att mätningarna gjorts med för liten rotordiameter). För att lösa detta kommer man enligt Gamesa ha berörda verk avstängda vid soligt väder, detta skulle ju isåfall också ge stora förluster i energiupptagandet.

 

Jag kan ingen formel för uträknandet av hur mycket förlusten blir för att stänga av vid solsken, men de övriga två ger tillsammans en lägsta förlust om 37,5%. Ingen kan få mig att tro att Gamesa kommer hålla sina löften om nedskruvning av effekt. Om man önskat att följa regler om ljud och skuggningar, skulle man valt att sätta upp betydligt billigare verk med lägre effekt, som ger lägre ljud och har mindre turbindiameter. Då hade man dessutom kunnat använda rätt uppgifter i sin MKB, vilket ju kunnat vara trevligt.

Med alla dessa energiupptagningsförluster kommer man aldrig ens i närheten av de 96 GW/år som utlovas i MKB.

Man kommer heller aldrig komma upp till ens break even vad gäller ekonomin i projektet.

Urklipp ur Gamesas MKB:

 

Den planerade vindkraftanläggningen väntas kunna producera förnybar el i storleksordningen 96 GWh/år, vilket motsvarar det årliga behovet av hushållsel till ca 19 200 villor. Produktionen från den planerade anläggningen skulle motsvara årliga utsläppsreduceringar (regionalt och globalt) enligt följande punkter: 

utvinning av cirka 19 500 ton kol utsläpp av koldioxid med cirka 96 000 ton utsläpp av svaveldioxid med cirka 270 ton utsläpp av kväveoxider med cirka 230 ton därutöver tillkommer brytning av kol, bränsletransporter och spridning av aska (SOU 1999:75, 1999).

 

Hela denna text utgår helt felaktigt/lögnaktigt från att all vindkraftsel man framställer minskar elproduktion producerad med kolkraft, kolkraftsproducerad el brukar dessutom sägas ge 900 gr co2 per KW/h inte 1000 gr co2 per KW/h.

Svensk elproduktion har ett snitt på 20 g co2 per KW/H. Beroende på att Sverige har sin största del av elproduktionen med vattenkraft och kärnkraft som båda är mer klimatvänliga än vindkraft, mindre än 3% Svensk el är producerad med kolkraft. Detta sker vid de fåtal tillfällen den ordinarie elproduktionen inte räcker till, t.ex. vid ordentliga köldknäppar under vardagar. Vid dessa tillfällen är det ju som bekant oftast vindstilla, vindkraften kan därmed näst intill aldrig tjäna in någon fossilproducerad el.

Sanningen är snarare att det är den mera miljövänliga vattenkraften som vindkraften konkurrerar med, med nödtappningar av dammarna som resultat, snacka om resursslöseri. 2012 producerades 7TW/h vindel, samtidigt nödtappades vattenkraftsdammarna med 6TW/h. Detta på grund av att vindkraften har företräde, eftersom vindelen inte går att lagra.

Skuggor

Nuvarande svenska riktvärden för skuggor baseras på en tysk studie som rapporterar att personer som utsatts för mer än 15 timmars skuggtid per år ansåg att deras livskvalitet försämrats betydligt (Boverket, 2009).

v  Gamesa skriver i MKB'n att Ätran är närmaste vatten som omfattas av miljökvalitetsnorm för yt- och grundvatten och att denna ligger 0,5 - 1 km söder om projekteringområdet. Det man menar är troligen Nolån, men den rinner rätt igenom projekteringsområdet.

v  Gamesas MKB innehåller också felaktiga/lögnaktiga fågel beräkningar. Vi har flertalet rödlistade och även fridlysta fåglar, vissa häckar även inom området.

 

Uttalanden som dessa är ett slag i ansiktet på oss som skall leva med detta i 25 år

urklipp Gamesas MKB:

 

Det är dock rimligt att anta att projektområdet och dess omgivningar används för vandring och motionerande samt bär- och svampplockning av närboende och tillfälliga besökare. Trots att området sedan länge varit påverkat av skogsbruk kan det upplevas som relativt ”opåverkat” – en upplevelse som bryts då ett vindkraftverk skymtar mellan träden.

 

För det första är det inte ett vinkraftverk, utan 8 stycken. Nästan 200 meter höga vindkraftverk skymtar inte mellan träden, dom dominerar landskapet. Efter en eventuell exploatering går det inte att kalla detta område stort opåverkat område längre, hur gärna man än vill.

Iskast

Tre av verken kommer att hamna mindre än 200 meter från från väg 180, en väg med ca 4000 passager/dygn. Hastigheten i rotortopparna på Gamesa G144-5MW-120mHH är enligt Gamesa 326 km/h. Stora tunga isflak slungas lätt 500 meter. Gamesa säger att man skall sätta upp skyltar vid fara för iskast.  Skyltar, var då? På vägen? Vad hjälper det med en skylt, skall folk vända och ta annan väg, ta på hjälm eller bara höja livförsäkringen?

 

Bollebygds kommuns yttrande Dnr : BMN2013/124-77 2014-04-29

Detta yttrande innehåller precis samma felaktigheter/lögner som Gamesas MKB. Antingen är det samma författare eller så har man klippt och klistrat, vilket för mig är samma sak. Bollebygds kommuns yttrande borde väl beskriva kommunens syn på saker, inte Gamesas?

Mvh Kjell Mårtensson, Westgöta fjällar