Gästbok

Datum: 12.02.2014

Av: Vedugnsbageriet Brobacken - Töllsjö

Ämne: Stöd föreningen!

Uppmanar samtliga företag i vår närhet att stödja föreningen Westgöta fjällar så att kampen för att rädda vår miljö kan fortsätta. Tänk på att planerade projekt även kan påverka Er verksamhet!

Datum: 25.01.2014

Av: Pia

Ämne: Isbildning Vindkraftverk

Idag planeras vindkraftverk till en höjd av 192m. och i höglänt skogsterräng.
Istillväxt på rotorbladen sker vid speciella kombinationer av luftfuktighet och temperatur från nollgradigt och ned till ca. minus 25 grader.
Is på rotorbladen leder till ökad ljudnivå,vilket leder till att tillåtna gränsvärden överskrids samt produktionsförlust.

Ett annat problem är att is som släpper från rotorbladen slungas iväg och kan i värsta fall träffa och skada en människa.

Ett kraftigt nedisat vindkraftverk kan tvingas stängas helt,men redan vid mindre beläggning finns stor risk för islossning och elproduktionen sänks, eftersom rotorbladens aerodynamik försämras.

Hittills har tillverkarna inte tagit de här problemen på allvar,det är mycket osäkert hur effektiva de tekniker är, som nu kommer till Sverige och de låga temperaturer som förekommer i Sverige.

Tekninker försöker lösa nedisningsproblemet genom att förse rotorbladen med uppvärmning genom elektricitet eller varmluft,vilket direkt leder till produktionsförlust.

Gamesas samrådsmöte med närboende i området,saknade helt information inom detta område.
Därför krävs en korrekt utredning vid isbildning,både vad gäller gränsvärde vid ljudnivå och människors säkerhet!
Här finns både busshållplats i närheten,där våra barn åker skoskjuts,samt biltrafik,detta är en grupp som är mycket utsatta vid islossning från rotorbladen.

Datum: 16.01.2014

Av: Pia G

Ämne: Sunt förnuft!

Vindkraft=Stor ekonomisk förlust!

Vattenkraften,lever sedan forna tider kvar än idag och med ekonomisk vinst!

Väderkvarnarna är helt ur tiden... "skrotade"man kan inte mala sin säd,när VINDEN inte blåser!

Datum: 15.01.2014

Av: Pia G

Ämne: Vindkraftsmontage....vintertid!

Vindkraftmontage är av exploatörerna endast visade vid "ljusblå" himmel!
Vi har i Sverige en lång vinter,då det mörknar redan vid 16 00 från november månad.
Vindkraftverken planeras nu till 192m höga,en gigantisk höjd,jämförbart med våra högsta grantoppar på en höjd av högt räknat! ca.35m.
Av exploatörerna visas ingen bild av denna tid, då området blir utöver buller utsatt för ett högintensivt blinkande vita lampor!

Utredningen är under inga omständigheter korrekt utförda,för närboende!

Datum: 15.01.2014

Av: Pia G

Ämne: Landsbygden allas vår livskälla!

Vi är alla beroende av en levande landsbygd....
Nu hotas både människor och djur av vindkraftverkens stora hälso-och miljöpåverkan.
Tydlig forskning visar att det är mycket negativt under alla aspekter att bo i närheten av dessa verk.
Människor väljer att bo på landet,långt från många av samhällets bekvämligheter....just för tystnad i harmoni med djuren och naturen,
hamnar helt ofrivilligt i ett gigantiskt miljöförstörande,dygnet runt gående industriområde!
Djuren som enligt lag inte får utsättas för onödigt lidande!
Denna lag kring-gås fullkomligt,då det inte under några omständigheter visas hänsyn till betande tamboskap,när det gäller vindkraftsetablering! Då betande tamboskap avvecklas är det....
mycket sannolikt att "levande" landsbygd växer ingen och många känsliga rödlistade arter-fauna försvinner!
Att det råder stor brist och okunskap vid en vindkraftsetablering är det ingen tvekan om!
Vattenkraften en energikälla som till motsats vindkraft är lagringsbar,
vindkraftverkens reglerkraft,tappas bara rätt ut!,då dammarna är fulla.
Kraftbolagen är på grund av detta oerhört missnöjda-det råder inget som helst samarbete mellan olika energimyndigheter!
Kraftbolagen ser således sin marknad utomlands i tex. Norge och Finland och utan reglerkraften fungerar inte vindkraften!
Vindkraftverkens överlevnad är beroende av dom höga elcertifikat som erhålls av skattebetalarna,detta har i stor grad lockat utländska exploatörer till Sverige!
Vi får förstörd natur,mycket hälsofarligt buller, högintensivt blinkande lampor (dygnet runt),högre elräkningar,tamboskap far mycket illa,oerhört känslig natur,rödlistade arter och fauna...förstörd!
Lagen säger man får inte under några omständigheter utsätta detta område för negativ påverkan!!?? både inom EU-direktiv och svensk lag,dessa lagar kring-gås totalt av vindkraftsexploatörerna! där råder inga som helst korrekta utredningar av området! Det finns inget ansvar från exploatörerna i området vid en konkurs...det får kommun,invånare och skattebetalarna stå för!

Datum: 15.01.2014

Av: Stickan

Ämne: Sv:Landsbygden allas vår livskälla!

Tyvärr krävs det inte ens en konkurs av vindkraftsexploatörerna för att vi skattebetalare skall få stå för nedmonteringen, i sin ansökan lovar Gamesa att skramla ihop 300 000;-/verk att användas till nedmontering av förbrukade verk samt återställande utav mark. Kostnaden för detta ligger dock på ca 5 000 000:-/verk, pengar som i första hand kommer att krävas av markägare, eftersom ingen av dessa troligen kan/vill få fram dessa pengar övergår ansvaret på kommunen = du och jag.

En snabb summering av detta ger följande siffror.

Reell kostnad per verk = 5 000 000:- x 8 = 40 000 000:-
Gamesa lovar per verk = 300 000:- x 8 = 2 400 000:-
Kvarvarande kostnad = 4 700 000:- x 8 = 37 600 000:-

Antal hushåll i Bollebygd = 3 200 st.

Kvarvarande kostnad = 37 600 000:- dividerat på
antal hushåll i Bollebygd = 3 200 = 11 750:-

Varje hushåll i Bollebygd kommer enligt denna uträkning att få betala 11 750:- på sina skatter, för att bli av med skrotet som Gamesa lämnar efter sig, när dom sugit färdigt på karamellen Sverige och svenskarna bjuder på.

Datum: 28.12.2013

Av: Bengt W

Ämne: Varför mäts inte infraljud från vindkraftverk?

Vindkraftsindustrin och vindkraftsförespråkarna hävdar att ljudet ”har stora likheter med naturligt vindbrus från träd och buskar” och att vindkraftljudet maskeras av vindbruset. Ljudet jämförs med ljudet från ”ett modernt kylskåp som avger ett ljud på cirka 40 decibell (dB)”, det räcker med ett så kallat ”respektavstånd” på 500 meter, säger man.
Vad är det då som gör att människor, som bor nära större vindkraftverk (över två megawatt), inte bara får nattsömnen störd utan även huvudvärk, yrsel, tinnitus, koncentrationssvårigheter, högt blodtryck, hjärtproblem? Mogens Beck (den 16 februari) gör sig lustig över att det skulle vara något speciellt i Sverige. Men människor runtom i världen blir sjuka av oljudet från vindkraftverken.
I Tyskland byggs inte denna typ av vindkraftverk närmare bostäder än 800 meter och ändå ser man problem. I Australien, som nu har minsta avstånd av två kilometer, har vindkraftföretag tvingats lösa in bostäder som man sedan jämnat med marken. I Danmark måste vindkraftföretag ersätta fastighetsägare för minskat fastighetsvärde.
Hur skadligt är infraljuden från vindkraftverken? Lennart Värmby skrev 3 mars 2009 ”det finns gränsvärden för buller”. Problemet är att de gränsvärden i dBA som man hänvisar till är framtagna för oljud i högre frekvensband. Vid dBA-mätning mäts inte det ljud som finns inom infraljudsbandet 0–20 Herz (Hz) och lågfrekvensbandet (20–200 Hz) fastän det dominerande bullret som stora vindkraftverk genererar finns inom dessa band. Vindkraftsindustrin håller tyst om detta. Infraljud kan man normalt inte höra. Därför hävdar vindkraftsindustrin envist ”det du inte hör kan inte skada dig”. (För över 20 år sedan visade Nasa i USA hur olika infraljud påverkade människokroppen. Infraljud används i tortyrsammanhang för att hindra fångar från att sova och få dem ur balans.)
Med ökande avstånd från vindkraftverket dämpas de högre frekvenserna av luftens absorption. Däremot är dämpningen av lågfrekvent ljud lägre och dämpningen av infraljud obetydlig. Inomhus blir det lågfrekventa ljudet och infraljudet mer framträdande eftersom väggarna avskärmar de högre frekvenserna men inte de lägre. De låga frekvenserna kan till och med förstärkas på grund av resonans i väggar.
Vid ljudmätning med A-filter (dBA-mätning) dämpas alla frekvenser under 1000 Hz. Dämpningen vid 20 Hz är -50dB (1/100000 av energin) och vid 1 Hz är A-filterdämpningen cirka -140dB. (Man kan jämföra det (140dB) med ljudet från en 747 Jumbojet som flyger tre meter över ditt huvud.) Vid mätning av ljud under 1000 Hz måste ett C-filter användas, som vid 20 Hz bara dämpar -5dB. För att avspegla människokroppens respons på infraljud inom 10–20 Hz-bandet används ett G-filter.
Hur starkt infraljud och lågfrekvent ljud ett vindkraftverk genererar beror på turbinens storlek och var den är placerad. I skogsområden blir bullret starkare eftersom vinden är mer turbulent än i öppna landskap och till havs. Med stigande vindkraftstorlek förskjuts frekvensspektret nedåt i lågfrekvens-infraljudsbandet och bullret ökar. De högsta ljudtrycksnivåerna ligger under 250 Hz. Ljudimmissionen 500 meter från ett Vestas 2 MW verk uppmättes vid 32 Hz till 74dBC med bara 43dBA. Ljudtryck på över 90dB vid en Hz har även uppmätts.
Man vill inte att människor ska bli sjuka, då kan man inte tillåta att vindkraftverk på över 2 MW placeras så nära som 500 m från bostäder. Avståndet måste ökas till minimum 3000 m i likhet med ett lagförslag i England och vindkrafttillverkarna måste förbättra sin konstruktion för att eliminera infraljudet.

BENGT .W.

Datum: 14.12.2013

Av: Stickan.

Ämne: Vårt värde?!

(Klippt från bollebygdsnyheter.se)

"Bollebygds kommun har fått totalt 360 000 kronor i bidrag för vindkraftplanering. Det placerar Bollebygd på plats 44 bland Sveriges alla kommuner, enligt en ranking från vindkraftbolaget O2. När det gäller redan utbyggd vindkraft per kommuninvånare hamnar Bollebygd på delad sista plats, enligt O2:s vindkraftliga."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Så det var det vi var värda?

För 360.000:- låter man Spanska Gamesa och Gothia vind, båda konkursfärdiga, skövla våra skogar!

För 360.000:- tillåter man uppförandet av gigantiska naturuttorkande fläktar!

För 360.000:- tillåter man slakt av våra fåglar och fridlysta fladdermöss!

För 360.000:- tillåts man skrämma ihjäl såväl vilda som tama djur!

För 360.000:- tillåts man lura markägare, att skriva på kontrakt med ovanligt bitter eftersmak!

För 360.000:- säljer Bollebygds kommun ut invånarnas livskvalite/miljö och ekonomi!

Idag är vi 74 st betalande medlemmar i Westgöta fjällar, det skulle betyda mindre än 5000:- per medlem, en kostnad som åtmindstonde jag gärna betalt för att slippa leva med ljud och blinkningar, i ett djur och fågel befriat industriområde.

Även om jag varit tvungen att betala detta varje år, skulle jag gladeligen gjort det!

Datum: 16.12.2013

Av: Anders

Ämne: Sv:Vårt värde?!

Lätt, betalar vad som helst för att slippa dessa helvetesmaskiner!

Datum: 27.10.2013

Av: Kurt Sandvik - "Kenth"

Ämne: FRIDLYS "WESTGÖTA FJÄLLAR"! NU! - inte sedan...

Hej alla goda naturälskare!
I Göteborg för drygt tio år sedan så bodde jag i ett lugnt och naturfint villaområde på Äpplegatan på Hisingen. MEN! en hemsk dag så fick kommunen en färdig alldeles egen idé om att vårt rekreationsområde, i ett vackert berg intill oss, skulle exploateras med ca tjugofem vräkiga villor! ALLA utsatta flög i taket och skramlade ihop över tvåtusen underskrifter. SAMT att jag skrev till de flesta naturvänner i vårt land. Vilket resulterade i att efter två års kamp, gjordes i princip hela berget/"fjället" om till en Habitats-skyddad Isotop!
Hehe, - där fick de syrefattiga innesittarna på kommunen en rejäl skrapa!
Men, ingen av de kommunala bleka typerna bad om ursäkt för sitt horribla påhopp av oss medborgare! Precis så som det kan bli här!
SÅ OM VI FRIDLYSER "Carl von Linné-OMRÅDET" - så kan vi bli av med bl. a kommunens och dess politikers oförskämda idéer om hur de skall utsätta oss på det redan politikutsatta landsbygden. Förhoppningsvis är vi då befriade från sådana sorter, för ALL vår framtid här.
Kram,
/Kurt Sandvik - Mellomgärde i TÖLLSJÖ
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Ny kommentar