Gästbok

Datum: 20.09.2013

Av: Peter Fast

Ämne: Artikel BT 20130701

Läs gärna artikel i BT där Bernt Andersson (M) skrivit om sina synpunkter om projektet.

https://www.bt.se/debatt/lock-och-pock-i-vindkraftsstriden(3839183).gm

Datum: 29.08.2013

Av: Stickan

Ämne: Svar ifrån kommunen, skriv ditt eget protestbrev och skicka in!!

Hej!

Bekräftar att Ert mail/skrivelse kommit kommunen tillhanda samt att vi tagit del av dess innehåll.

Kommunfullmäktige antog i november 2011 ett tematiskt tillägg till översiktsplanen med inriktning vindbruk, vilken anger att denna del av Bollebygds kommun bedömts som lämplig för vindbruk. Varje enskilt ärende prövas även utifrån Plan- och bygglagen samt Miljöbalken.

Er skrivelse kommer att finnas med i kommunens fortsatta handläggning av ärendet.Med vänlig hälsning
Ann-Charlotte Lind
Miljöenhetschef
Bollebygds kommun
517 83 Bollebygd
033/15 19 15
033/23 14 30 (fax)

Datum: 21.08.2013

Av: Stickan

Ämne: Visa att ni inte vill ha vindkraftverk som granne, skriv till er kommun, detta skickar vi till vår kommun.

Sverige har en elproduktion som till över 97 procent består av el med låga utsläpp av koldioxid. Detta innebär att vi i Sverige har ett elsystem med mycket god klimatprestanda. Den lilla procent med fossileldade anläggningar, alltså kol, olja och naturgas, som finns i Sverige tillhör till största delen effektreserven. Förnybar elproduktion i Sverige utgörs av vattenkraft, biobränsleeldade anläggningar och vindkraft. Vindkraft kan ju tyvärr inte lagras och på grund av det används vår mest miljövänliga elkälla vattenkraften som reglerkraft (elnätet skall alltid hålla 50hz, blir det högre så minskas vattenkraften, blir det lägre ökas vattenkraften). Resultatet har under senare år varit att vi istället för att använda denna miljövänliga elkälla fullt ut, tvingats nödtappa flertalet dammar för att de blivit överfulla.
Sammantaget ger det, förutom tappet av miljövänlig el, också stora problem med översvämningar vid de landskap som ligger intill vattendammarna. År 2012 motsvarade nödtappningen ca 6TW, att jämföra med vindkraften som samma period gav ca 7TW. Förtjänsten av alla dessa landskaps-förstörande vindkraftverk var alltså ca 1TW =0,66 % av Sveriges elproduktion. Eftersom vi inte kan eller vill bygga ut våra vattendrag mer, kommer resultatet av fortsatt vindkraftsutbyggnad endast innebära att den ärligt klimatvänliga vattenkraften får stå tillbaka ännu mer, då det är den enda reglerkraft vi har, förutom de fossileldade, som vi väl alla är överens om att använda så lite som möjligt. Detta innebär mer och fler nödtappningar av kraftverksdammarna = mer förlust av miljövänlig el och fler och allvarligare översvämningar i berörda områden.
Mer vindkraft = mindre vattenkraft = ingen miljövinst!

Sveriges vattenkraftsdammar har kapacitet att lagra ca 25TW, när denna nivå är uppnådd måste dammarna nödtömmas. År med mycken nederbörd ger vattenkraften i Sverige > 75TW och torrår ger den ca 50TW. Kärnkraften ger ca 65-70TW/år. Övrig energiframställan är också i princip klimatneutral. Hela Sveriges årsproduktion är 140-160 TW/år, medans förbrukningen brukar understiga 130TW, till denna siffra kommer också ca 10TW i diverse nätförluster som sammanlagt ger ett årsbehov av <140TW.
Så även om vindkraften inte snott 85,7% av sin energi av vattenkraften, vore den helt överflödig i vårt kraftnät.
Med detta sagt kan vi inte tycka annat än att det är vansinnigt att släpa ut massor med miljöförstörande betong, epiklorhydrin, bisfenol A, REE och sällsynta jordartsmetaller, som neodym och dysprosium i naturen.

Boverket tycker att man skall vara lyhörd för närboendes vilja, om motståndet är stort bör man enlig dom inte bygga några vindkraftverk på platsen. På Gamesas informationsmöte onsdagen den 19 juni hade man lagt fram ett frågeformulär, där man frågade om man var positiv eller negativ till den planerade vindkraftsparken. Av de ca 100 svar som kom in var det en man som var positiv och en kvinna som var positiv, förutsatt att Hedaredsborna skulle få ett lägre elpris. Resten var negativa! Vilket innebär att även om man räknar snällt och till Gamesas fördel var/är 98 % negativa. I min värld räknas det som stort motstånd.

MARKÄGARE
Kanske var den manlige positiva en markägare med dollartecken framför ögonen, som då borde titta närmare på det kontrakt Gamesa erbjuder. Där står nämligen att vid en framtida avveckling av anläggningen kommer allt materiel inom ekonomiskt försvarbara gränser, att återvinnas (80 ton metall ger ju några kronor till Gamesa). Fundamenten av betong ger inga pengar och tas därför bara bort intill en meters djup och täcks därefter över med jordlager, som enligt Gamesa möjliggör återetablering av växtlighet, sanningen är att efter att ha torkat ut marken med 8 gigantiska fläktar i 20 år växer ingenting här på många år. Vägar ger heller inga inkomster att ta bort så dessa lämnas då ”företrädelsevis kvar för fortsatt nyttjande av exempelvis skogsbruk”, elkablar (återigen en möjlig inkomst för Gamesa) tas bort för återvinning.
Det man säger, är att man lämnar ett cirka 20 x 20 meter stort betongblock, med ett djup på 2-3 meter. Att inte ta bort resten av fundamentet är ett brott enligt miljöbalken som kan ge fängelse.
Rent juridiskt är det markägarens skyldighet att sanera marken från betongfundament. Kostnaden för detta ligger i närheten av 5 miljoner Svenska kronor, största delen är då deponikostnad för betongen. Betongfundament innehåller kalksten och vatten som är ett naturligt material, men också bindmedel. Det är innehållet i bindemedlet som kan bli ett miljöproblem och därför inte får lämnas kvar. Till detta kommer också kostnader för uppbilande och bortforsling av betongen.

Migrän, fibromyalgi o ADHD
Vindkraftsprospektörerna har länge levt på att det saknats studier som visar effekterna på människor som har vindkraftverk som granne. Nu finns dock studier som slår fast att ca en tredjedel av boende i närheten av vindkraftverk riskerar att, i större eller mindre utsträckning, drabbas av vindkraftverks-relaterade besvär. Speciella riskgrupper är personer med migrän eller med migrän i släkten, personer över 50 års ålder, personer med fibromyalgi och personer med tendens till ångest och depression. Även barn och vuxna med ADHD och autism tillhör riskgruppen och riskerar att få sina symtom förvärrade.
Det är alltså inte fråga om en bullerskada i traditionell mening utan en ¬effekt av att ett konstant pulserande ljudtryck ständigt ändrar trycket i innerörat och retar sinnesorganen där. Man kan likna det vid ett pulserande eller flimrande ljus – många besväras inte märkbart medan personer med sensorisk överkänslighet kan få besvär. Flimrande ljus kan som bekant till och med utlösa epilepsi. På samma sätt utlöser det ständigt pulserande, icke hörbara infraljudet från vindkraftverk betydande besvär hos personer med central sensorisk överkänslighet. Dessa besvär kan bli kroniska, invalidiserande och leda till ångest och depression och öka risken för hjärtinfarkt.

Vår familj består av 3 personer, en har fibromyalgi, ångest och depressioner, en har återkommande migrän, 2 av oss är också över 50 år. Att bo granne med vindkraftverk, är för oss inte ett litet problem som kan sopas under mattan.
Eftersom vi driver ett familjehem under Swenska Rewansch AB har vi killar med bl.a. ADHD boendes hos oss, dessa killar behöver lugn o ro, för att kunna ta sig tillbaka till samhället.
Till detta kommer de psykiska obehag det ger att konstant lyssna på ett lågfrekvent buller, tillsammans med ett evigt svischande, blinkningar och skuggningar i hus och trädgård.

Ett annat problem är att det inte blir enkelt att hitta ett likvärdigt boende, utan vindkraftverk, för de pengar en eventuell försäljning av vår fastighet skulle ge. För trots vindkraftsexploatörernas försäkran att hus och fastighetspriser inte påverkas av vindkraftverk, är ju sanningen något helt annat. Väldigt få människor skulle välja att köpa ett hus med vibrationer i skåp och väggar, oljud 24/7, samt blinkande skuggor i hus och trädgård, till samma pris som ett hus utan dessa. Jag hade inte gjort det, hade du??

På Lindholmen i Göteborg vill man bygga ett 200 meter högt höghus. Detta tycker många är för högt, och att detta inte kommer att passa in I miljön, i storstaden Göteborg! Ett höghus kan man bo i, dessutom ger det inte ifrån sig varken farliga lågfrekventa ljud, högintensiva blinkningar eller snurrande skuggor i folks trädgårdar. Men ute på landsbygden dit folk flyttar för att leva i lugn o ro, kan man tänka sig bygga 8 st lika höga, betydligt bredare evigt dånande snurror, med en enda funktion, att fylla fickorna på Spanska medborgare. Snälla tänk efter om detta verkar rätt, ta hänsyn till era kommuninvånare, ge inte tillstånd till den planerade vindkraftsetableringen i Slätthult – Hedared.

Ps. Att Gamesa gjort sina ljudberäkningar med 7 av 8 verk i nedskruvat läge, ger farhågor om att man efter uppsättandet inte tänker sig respektera de ljudregler som finns. Eftersom det då vore betydligt billigare och enklare att sätta upp mindre eller färre verk, och då klara ljudreglerna utan nedskruvat läge, men med bibehållet effektuttag. Ds.

MVH Kjell Mårtensson och Eva Eriksson Töllsjö.

Datum: 20.08.2013

Av: Kurt Sandvik

Ämne: Bollebygds tätortsfolks närområde - kontra vårt landsortsfolks närområde.

Hej alla, på den evigt sned-politikutsatta landsbygden!

Läs gärna om Bollebygds (Läs "TÄTORTENS") hemsida på länkarna nedan, angående vacker hälsosam närliggande stilla natur: Kopiera länkarna och fäll in på t ex Google.
Länkar angående TÄTORTENS hälsosamma närområde - alltså inte om hur vårt/landsbygdens hälsosamma stilla närområde skall se ut...

Vi på landet som alldeles intill oss, har oren högljudd höghastighetsväg 180, vilda djur runt oss, skrotupplag överallt, flera mil till Posten, flera mil till läkarstationen, ännu flera mil till miljöstationen o dyl, NÅGOT SOM DEN LILLA TÄTORTEN BOLLEBYGDS INVÅNARE, ALDRIG SKULLE ACCEPTERA I SITT NÄROMRÅDE.

Varför kan inte vi på landet också ha ett stilla närområde? Är vi av annan sort än de som vill bo inpå varandra? Bollebygd, som enligt deras hemsida ligger strategiskt beläget mellan Göteborg och Borås. Tillhör inte vi Bollebygd?? Vi bor ju vi ännu mer strategiskt än orten - vi ligger ju mittemellan Alingsås och Borås. Med en vettig och välskött väg att åka på dessutom - ja, t o m under vintertid kan man färdas på väg 180!
Till skillnad mot vägen härifrån till den avlägsna lilla tätorten Bollebygd. Dit väl i princip INGEN hade åkt till, om man inte var tvungen. Vem vill t ex ha sin läkarstation på ett så osäkert läge under vintertid? B-bygds tätort är ju rena landsbygden - såsom t ex Göteborgare & Boråsare M Fl. ser det. :-)

P.s. P g a tätortens politik angående el-industripark i vårt redan utsatta natursköna närområde, SAMT p g a mycket långa avstånd till serviceställen o dyl utsatthet som landsbygdsbor får stå ut med. Så får väl vi flytta till tätort för att skydda oss mot de politiker och byråkrater som frankt/obildat ser ner på oss - oss frihetsälskande människor på den "LEVANDE (Läs; "Sakta men säkert döende") LANDSBYGDEN".
Kram,
/Kurt*

https://www.bollebygd.se/vanstermeny/halsaochmiljo/natur.4.24c6dc5d11b7de2c3138000402.html

https://www.bollebygd.se/vanstermeny/halsaochmiljo/natur/tatortsnaranatur.4.24c6dc5d11b7de2c3138000411.html

Datum: 01.07.2013

Av: Jörgen

Ämne: Snygg hemsida

Bra

Datum: 30.06.2013

Av: Lucie von Krusenstierna, Intaka

Ämne: Fin hemsida

Klart, tydligt och lättläst :-)

Datum: 30.06.2013

Av: Lars Andersson

Ämne: Hemsidan

Snygg och ren sida med klara och tydliga "flikar".

Datum: 28.06.2013

Av: Peter Fast, Vedugnsbageriet Brobacken

Ämne: Fin hemsida!

Vill bara säga bra jobbat och kul att vi nu har en hemsida!!
<< 1 | 2 | 3 | 4

Ny kommentar